הפקולטה למשפטים

סוג
שם ההרצאה / הכנס
זמן
הערות
 
Haifa Center of Law & Technology

כנס ברק - חלק א', ב', ג', ד'

  12-6-2007

כנס משפחה חדשה - פרופ' נסטרייך, ד"ר קפלן, ד"ר טריגרהשופטת דורנרהשופט טירקל, פרופ' שיפמן + שאלות ותשובותהרב שרמן, פרופ' פרימר,
עו"ד מנדלסון, ד"ר הכהן, Prof. Weinrib השופטת מימון, ד"ר הקר, עו"ד צפת

 

14-5-2007

Legal Frequency - Part A
26:20
The Israeli Democratic, Culture and Goverment In Israel.
Legal Frequency - Part B
26:52
The Israeli Democratic, Culture and Goverment In Israel.
Law Versus Literature - Part A
0:27:46
Interviewer - Dr. Amnon Reichman
Law Versus Literature - Part B
0:28:03
Interviewer - Dr. Amnon Reichman